English| മലയാളം

PMAY LIFE ആറാം ഘട്ടം അപേക്ഷാഫോറം

Ip¶wIpfw \Kck` ]n Fw F ssh \Kcw sse^v ]²XnbpsS BdmwL«¯nte¡v At]£ £Wn¡p¶p. Ip¶wIpfw \Kck`m ]cn[nbnð sI«nS \nÀ½mW¯n\v A\ptbmPyamb `qanbpff hoSnñm¯/hmktbmKyamb hoSnñm¯ aq¶v e£¯nð Xmsg hmÀjnI hcpam\apÅ IpSpw_§Ä¡v At]£n¡mw kv{Xobmbncn¡Ww At]£I. At]£IbpsS t]cntem `À¯mhnsâ t]cntem `qan Dïmbncn¡Ww.

 

At]£IÄ tcJIÄ klnXw 09/10/2020 \Iw \Kck`bnð kaÀ¸nt¡ïXmWv.

 

അപേക്ഷ ഫോറത്തിനും സമർപ്പിക്കേണ്ട രേഖകൾ എന്നിവ ലഭിക്കുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക